utorak, 11. veljače 2014.

Malo o Mjesnom odboru  
          Dosad sam u više navrata dobivao upite o području rada i ovlastima vijeća mjesnog odbora.   U većini slučajeva su to razložni i pristojni  upiti zainteresiranih mještana ali sam se nažalost susretao i s „pitanjima“ čiji je osnovni cilj provokacija i omalovažavanje, a nedavno se jedan „gospodin“ izvolio osvrnuti i na moje fizičke nedostatke. (Što me ne čudi, s obzirom na to da je njegov svjetonazor proizašao iz šume.)
           Kako bi približio rad MO što većem broju mještana niže citiram sve što je o ovlastima i načinu rada vijeća mjesnih odbora propisao zakonodavac, iako se kladim da gore spomenuti“gospon“ ovo neće pročitati:


Ovlasti i način rada vijeća mjesnog odbora

 Člankom 98. Statuta Grada Zagreba propisano je da vijeće mjesnog odbora:
1. donosi pravila mjesnog odbora;
2. donosi financijski plan i završni račun;
3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;
4. donosi poslovnik o svom radu;
5. donosi program rada i izvješće o radu;
6. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;
7. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora, a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te sa zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i športskih potreba građana;
8. saziva mjesne zborove građana;
9. predlaže mjere za unapređivanje uvjeta života i rada tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;
10. predlaže vijeću gradske četvrti plan malih komunalnih akcija za svoje područje;
11. inicira postupak izmjene područja mjesnog odbora;
12. organizira i provodi civilnu zaštitu na svojem području;
13. obavlja i druge poslove koji su mu povjereni gradskim odlukama i drugim propisima.

Vijeće može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Pravila mjesnog odbora, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------         
            Iz ovoga je vidljivo kako vijeće MO ipak nije „djevojka za sve“ , odnosno ono jest na usluzi građanima ali ne može rješavati baš sve situacije i probleme. Tako se npr. građani u slučaju kada primijete kršenje odredaba o komunalnom redu mogu obratiti komunalnom redarstvu: područni odsjek Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Brezovica                                                                                                                                 Voditelj odsjeka, Mirela Deveničar
Sjedište: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
Kontakt: tel: 658-5586, faks: 658-5547
nadzor komunalnog reda u gradskim četvrtima Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad i Brezovica


Nema komentara: